MAIN    견학신청    일정표
20197 6 월| 7 월| 8 월|
 ※ 원하는 날짜가 빈 공란인 경우, 예약이 모두 완료된 상태입니다.
 1
 
 2
 
 3
 

AM10:00 - AM11:30

PM15:30 - PM17:00
 4
 

AM10:00 - AM11:30
 5
 

PM13:30 - PM15:00

AM10:00 - AM11:30
 6
 
 7
 
 8
 
 9
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00
 10
 

AM10:00 - AM11:30

PM15:30 - PM17:00

PM13:30 - PM15:00
 11
 
 12
 
 13
 
 14
 
 15
 
 16
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 17
 

AM10:00 - AM11:30

PM15:30 - PM17:00
 18
 

AM10:00 - AM11:30

PM15:30 - PM17:00
 19
 

PM13:30 - PM15:00
 20
 
 21
 
 22
 
 23
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 24
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 25
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00
 26
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 27
 
 28
 
 29
 
 30
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 31
 
견학신청 방법 : 견학 희망날짜의 해당 시간 클릭 후, 견학 신청서 작성
※ (단, 원하는 날짜가 빈공란인 경우, 예약이 모두 완료된 상태입니다.)

견학 신청은 최대 2달, 최소 20일 이전에 신청하실 수 있으며,
※  견학 희망일 10일 이전에 견학가능 여부 및 지원사항에 대한 여부를 알려드립니다.

견학신청 문의사항 : ☏ 033-340-4300 (견학신청 일정조정 가능하오니 연락주십시오.)