MAIN    견학신청    일정표
20184 2 월| 3 월| 4 월|
 ※ 원하는 날짜가 빈 공란인 경우, 예약이 모두 완료된 상태입니다.
 1
 
 2
 
 3
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 4
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 5
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 6
 

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 7
 

AM10:00 - AM11:30

PM14:00 - PM15:30
 8
 
 9
 
 10
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 11
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 12
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 13
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 14
 

AM10:00 - AM11:30

PM14:00 - PM15:30
 15
 
 16
 
 17
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 18
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 19
 

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00

AM10:00 - AM11:30
 20
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 21
 

AM10:00 - AM11:30

PM14:00 - PM15:30
 22
 
 23
 
 24
 

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00

AM10:00 - AM11:30
 25
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 26
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 27
 

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 28
 
 29
 
 30
 
견학신청 방법 : 견학 희망날짜의 해당 시간 클릭 후, 견학 신청서 작성
※ (단, 원하는 날짜가 빈공란인 경우, 예약이 모두 완료된 상태입니다.)

견학 신청은 최대 2달까지 사전 예약 가능하며, 견학 승인은 '견학 희망일'로 부터 2주 전 유선 연락드립니다.
견학신청 문의사항 : ☏ 033-340-4300 (내선 6)