MAIN    견학신청    일정표
20183 2 월| 3 월| 4 월|
 ※ 원하는 날짜가 빈 공란인 경우, 예약이 모두 완료된 상태입니다.
 1
 
 2
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 3
 

PM14:00 - PM15:30

AM10:00 - AM11:30
 4
 
 5
 
 6
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 7
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 8
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 9
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00
 10
 

AM10:00 - AM11:30

PM14:00 - PM15:30
 11
 
 12
 
 13
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 14
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 15
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 16
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 17
 

AM10:00 - AM11:30

PM14:00 - PM15:30
 18
 
 19
 
 20
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 21
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 22
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 23
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 24
 

AM10:00 - AM11:30

PM14:00 - PM15:30
 25
 
 26
 
 27
 

AM10:00 - AM11:30

PM15:30 - PM17:00
 28
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 29
 
 30
 

AM10:00 - AM11:30

PM13:30 - PM15:00

PM15:30 - PM17:00
 31
 
견학신청 방법 : 견학 희망날짜의 해당 시간 클릭 후, 견학 신청서 작성
※ (단, 원하는 날짜가 빈공란인 경우, 예약이 모두 완료된 상태입니다.)

견학 신청은 최대 2달까지 사전 예약 가능하며, 견학 승인은 '견학 희망일'로 부터 2주 전 유선 연락드립니다.
견학신청 문의사항 : ☏ 033-340-4300 (내선 6)