MAIN    견학신청    견학 신청/조회
신청승인대기취소
번호 이름 견학희망일 희망시간 연락처 이메일 상태
4214 평택산악회
2017-09-08 AM10:00 ~ AM11:30 010-****-**** ohgt1******
4213 민족통일강릉시협의회
2017-10-20 AM9:00 ~ AM10:30 010-****-**** ygtou******
4212 용인그린대학 그린농업과
2017-09-13 PM15:30 ~ PM17:00 010-****-**** jinu2******
4211 사랑의복지관
2017-09-13 PM13:30 ~ PM15:00 010-****-**** jbd12******
4210 서보영 가족
2017-08-23 AM10:00 ~ AM11:30 010-****-**** mybob******
4209 최정원 가족
2017-08-26 PM14:00 ~ PM15:30 010-****-**** cnhj@******
4208 재경대구사범대구교대동창회
2017-10-28 PM14:00 ~ PM15:30 010-****-**** sunjo******
4207 정원협
2017-08-26 PM14:00 ~ PM15:30 010-****-**** creh9******
4206 강남대학교 산업시스템공학
2017-09-22 PM15:30 ~ PM17:00 010-****-**** mcy94******
4205 강남대학교 산업시스템공학1팀
2017-09-22 PM13:30 ~ PM15:00 010-****-**** mcy94******
   123456789 | 10   
이름  견학희망일  연락처