MAIN    견학신청    견학 신청/조회
신청승인대기취소
번호 이름 견학희망일 희망시간 연락처 이메일 상태
4244 철도동우회
2017-10-19 AM9:30 ~ AM11:00 010-****-**** jakar******
4243 개인
2017-09-23 AM10:00 ~ AM11:30 010-****-**** no100******
4242 등우회
2017-11-07 PM15:30 ~ PM17:00 010-****-**** first******
4241 강원권역 대학연합 기업탐방
2017-09-26 PM15:30 ~ PM17:00 010-****-**** hr-cy******
4240 대학연학 기업견학
2017-09-26 AM10:00 ~ AM11:30 010-****-**** hr-cy******
4239 강원권역 대학연합 기업탐방
2017-09-26 AM10:00 ~ AM11:30 010-****-**** hr-cy******
4238 서울산악연맹 등산지도자회
2017-11-04 PM14:00 ~ PM15:30 010-****-**** jh062******
4237 서울상공회의소 노원구상공회
2017-11-10 PM13:30 ~ PM15:00 010-****-**** key11******
4236 엄마딸딸
2017-09-16 PM14:00 ~ PM15:30 010-****-**** kpgle******
4235 한국폴리텍대학춘천캠퍼스 전기과
2017-10-13 AM10:30 ~ PM12:00 010-****-**** choi5******
   123456 | 7 | 8 | 9 | 10   
이름  견학희망일  연락처